Relevant och anpassad information till patienter
— med minimal arbetsinsats.
Vad vi gör

Utmaningen med patientinformation

Efter eller under medicinsk behandling, t.ex. efter en operation eller i samband med cancerbehandling, får patienten mycket information från läkare och annan vårdpersonal. Men största delen av denna information ges muntligen och kan vara svår att komma ihåg då patienten kommit hem. Den skriftliga information som ges till patienten är ofta sparsam eller väldigt generell.

Relevant och anpassad skriftlig patientinformation är av stort värde och att detta ges till patienten är också ett krav i vissa landsting och regioner. Men sjukvården har sällan tid och resurser att skapa relevant skriftlig information, anpassad för det specifika fallet.

Vår lösning

Vår lösning till detta problem är våra applikationer Patientbesked och Min vårdplan. Båda dessa applikationer baseras på en mallfunktionaliet med korslänkade informationsmallar. Mallinformationen skapas och underhålls av medicinsk expertis vid varje klinik.

Vårdpersonal, vanligtvis en sjuksköterska, kan med några musklick välja bland mallinformationen och enkelt kombinera ihop en relevant information, anpassad till det specifika fallet. Allt inom loppet av runt 30 sekunder.

Patienten får en utskriven version av informationen i samband med utskrivning och kan också få åtkomst till den aktuella versionen av informationen online.

Patientbesked kan t.ex. användas för att ge patientinformation efter slutenvård eller polikliniska operationer, medan Min vårdplan används för att skapa individuella vårdplaner i samband med cancerbehandling.

Patientbesked

patientbesked.se

Patientbesked används för att ge patienter skriftlig information efter slutenvård eller polikliniska operationer

Applikationen baseras på en mallfunktionalitet med informationsmallar och där den grundläggande informationen inkluderar diagnosinformation och olika kontaktinformation. Men mallfunktionaliteten är mycket flexibel och kan anpassas vid varje klinik. Informationsmallar med t.ex. information om egenvård, återbesök, sårskötsel etc. kan läggas till och kopplas till respektive diagnos.

Varje klinik har sin egen mallinformation, vilken skapas och underhålls av medicinsk expertis vid kliniken.

En information skapas på runt 30 sekunder genom att kombinera ihop mallinformationer till en relevant information, anpassad för det specifika fallet.

Patientbesked har använts sedan 2012 vid följande sjukhus:
Länssjukhuset i Kalmar, Hallands sjukhus, Skånes universitetssjukhus, Blekingesjukhuset och Centrallasarettet Växjö.

Under 2016 erhöll nära 9000 patienter information skapad med Patientbesked.

Min vårdplan

minvardplan.se

Min vårdplan används för att skapa individuella vårdplaner till patienter som genomgår cancerbehandling. Vårdplaner kan skapas för utredningsfasen och behandlingsfasen och innehållet i vårdplanerna följer riktlinjerna som givits av SKL och RCC.

Applikationen baseras på den mallfunktionalitet som utvecklats för Patientbesked och medicinsk expertis vid varje klinkik skapar och underhåller mallinformationen. Informationen inkluderar bl.a. medicinsk information, olika kontaktinformation samt en tidslinje för den planerade behandlingen.

De skapade vårdplanerna är levande dokument och kan uppdateras när omständigheterna förändras. Patienten kan ta del av den akutuella versionen av sin vårdplan online och också uppdatera de delear av innehållet som rör deras egen situation. Detta förser sjukvården med viktig information om patientens hälsosituation.

Min vårdplan används för närvarande i ett pilotprojet vid Blekingesjukhuset. Initialt får alla kolorektalcancerpatienter vid sjukhuset vårdplaner genererade via Min vårdplan. Detta kommer efterhand att utökas även till andra cancerdiagnoser.

Vem vi är

Kontakta oss för mer information eller för en demonstration av våra applikationer..

Magnus Ehlde
Ph.D.

magnus@postdoc.nu
+46 709398004

Claes Hjalmarsson
M.D. - Ph.D.

claes@postdoc.nu
+46 725853851